Aleynapen İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, ortaya çıktığı ilk dönemlerde Personel Yönetimi adı altında adlandırılmış ve uzun bir dönem boyunca bu adla anılmıştır. Günümüz mesleklerinden İnsan Kaynakları Yönetimi ile Personel Yönetimi arasında işleyiş ve kapsam açısından çok farklılıklar vardır.

Aleynapen olarak iş gücünün ekonomimize katkısını biliyor ve çalışanlarımıza değer veriyoruz. Hem sosyal imkanları hemde özlük haklarıyla çalışanlarımızın memnuniyetinin müşterilerimizin memnuniyetini artırdığını düşünüyoruz. Bu yüzden bizimle birlikte çalışmak isterseniz kariyer@aleynapen.com adresiynden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Aleynapen için Çalışanların Güvenliği Önemlidir

Personel Yönetimi işe alma, işten çıkarma ve personel kayıtlarının tutulmasını ihtiva eder. Örgütlerde stratejik olarak rolü yoktur. 1980’li yıllarda İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı oluşmaya başlamıştır, fakat kavramın içinin doldurulamamasıyla Personel Yönetimi olarak kabul görnüştür.

Zaman zaman İnsan kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi ile eş anlamlı olarak ifade edilmesine karşın aralarında önemli farklılıklar olduğu açıktır. İnsan Kaynakları Yönetimi; örgütün stratejisinin belirlenmesi, belirlenen stratejinin uygulamaya alınması ve denetlenmesi fonsiyonlarına sahiptir.

Personel Yönetimi ise; sadece çalışana ait birtakım işlemlerin yapıldığı, ağırlıklı olarak maaş ve personel özlük işlemlerinin yapıldığı bir birim olmaktan ileri gidememiştir. İnsan faktörünün özellikle de verimlilik oluşturma ve katkı sağlama konusunda, öneminin anlaşılması ve bu konunun işletmelerinin karlılık ve gelişmelerinde ne denli önemli olduğu konusunun geliştirilmesi personel yönetimi disiplinini insan kaynağı disiplinine dönüştürmüştür.

Personel yönetiminde uygulamalar prosedürlere bağlıdır. İnsan kaynaklarında ise esnek ve örgütün gereksinimlerine bağlı bir anlayış yapısı hakimdir. Personel yönetiminde karar alma süreci çok yavaş ilerlerken, insan kaynakları yönetiminde hızlı işleyiş vardır.

İnsan Kaynakları Yönetimi çalışanın bireysel sorunları, verimliliği, eğitimi ve kariyer planlaması konularını ele alır. İnsan kaynakları yönetimi sadece personel departmanı ile sınırlı kalmayıp tüm organizasyon kademeleri ile işbirliği içerisindeki yapıyı temsil eder.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top